Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

De termen die hierna volgen worden in de algemene voorwaarden gebruikt in de navolgende betekenis.

Contentabonnement.co: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid High Five Invest B.V., alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtopvolger(s) gelieerde ondernemeingen;

Klant: iedere rechtspersoon die diensten of goederen van Contentabonnement.co afneemt, dan wel met wie Contentabonnement.co een overeenkomst aangaat of met wie Contentabonnement.co in onderhandeling is over een overeenkomt. Hierbij worden personen aan wie een offerte is uitgebracht inbegrepen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Contentabonnement.co en de klant, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, op grond waarvan Contentabonnement.co diensten verleend, werkzaamheden verricht of goederen levert aan de klant. Hier vallen ook de abonnementen onder die de klant bij Contentabonnement.co aflegt;

Offerte: iedere offerte of aanbieding van Contentabonnement.co aan de Klant;

Redactionele diensten: de diensten die door Contentabonnement.co verleend worden die bestaan uit het schrijven, redigeren, corrigeren en verrichten van onderzoek ten bate van het verbeteren en schrijven van nieuwe en bestaande teksten;

Identificatiegegevens: de inloggegevens en het wachtwoord dat door Contentabonnement.co beschikbaar wordt gesteld aan de klant en die nodig zijn door de klant voor de toegang tot de systemen van Contentabonnement.co;

Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de daaruit voortvloeiende toepassingen en uitwerkingen.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Contentabonnement.co met de klant gesloten heeft, zowel die tot het verrichten van diensten en werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop, en op alle offertes van Contentabonnement.co.

Contentabonnement.co wijst alle toepasselijkheid van andere algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen zijn alleen verbindend indien deze door Contentabonnement.co schriftelijk zijn bevestigd aan de klant. Eventuele overeengekomen bepalingen die van deze voorwaarden afwijken geven de klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTE EN OVEREENKOMST

Contentabonnement.co is niet gebonden aan een offerte. De offerte geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een overeenkomst.

Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die door de klant verstrekt zijn. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens, komen voor rekening en risico van klant.

Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven geldend op datum die genoemd wordt in de offerte. Wanneer er prijsverhogingen zijn ten gevolge van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, die opkomen na de in de offerte genoemde datum doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden deze door Contentabonnement.co aan de klant in rekening gebracht.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van het abonnement door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is Contentabonnement.co gerechtigd deze verhogingen aan de klant door te berekenen.

Mocht tussen vermelde data een nieuwe prijslijst door Contentabonnement.co worden uitgegeven en in werking treden, dan is Contentabonnement.co gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen.

Bij prijsverhogingen zoals deze hiervoor in dit artikel vermeld zijn is de klant binnen een periode van 3 maanden het abonnement te ontbinden.

Een overeenkomst tussen Contentabonnement.co en de klant komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Contentabonnement.co aan de klant van het abonnement dan wel zodra Contentabonnement.co start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de klant, afhankelijk van welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN HET ABONNEMENT

Contentabonnement.co verleent en/of levert aan de klant de redactionele diensten, werkzaamheden en goederen die in het abonnement gespecificeerd zijn. De klant voorziet Contentabonnement.co van de benodigde gegevens in het formaat dat door Contentabonnement.co is opgegeven ten behoeve van de redactionele diensten

Indien de klant wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van redactionele diensten welke door Contentabonnement.co aan de klant te verlenen zijn, is Contentabonnement.co slechts tot medewerking hieraan verplicht, indien en voor zover deze wijzigingen, uitsluitend ter beoordeling door Contentabonnement.co, in verband met de stand van de werkzaamheden, de met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is.

Op de voorgestelde wijzigingen is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

Het is de klant niet toegestaan om de redactionele diensten van Contentabonnement.co te wederverkopen, te wederverhuren dan wel anderszins in gebruik af te staan aan derden, tenzij Contentabonnement.co daartoe haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN Contentabonnement.co

Contentabonnement.co zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om de verbindingen tussen haar systemen en het internet beschikbaar te houden. Contentabonnement.co kan er niet voor instaan dat haar systemen continue en onbelemmerd beschikbaar zijn noch kan Contentabonnement.co er voor instaan dat de klant ten alle tijde gebruik kan maken van de website van Contentabonnement.co. Met name tijdens onderhoudswerkzaamheden welke door Contentabonnement.co te verrichten zijn kan onderbreking van de beschikbaarheid van de website plaats vinden. Contentabonnement.co zal de klant tijdig informeren omtrent elke voorziene onderbreking van de internetdienst door Contentabonnement.co.

Contentabonnement.co zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om de beschikbare bandbreedte en de aansluitsnelheid op een acceptabel niveau te houden. Contentabonnement.co kan er niet voor instaan dat de gegevens van de klant continue op een zelfde aansluitsnelheid bereikbaar zijn of dat de beschikbare bandbreedte voor de elektronische gegevens van de klant steeds toereikend zal zijn.

Contentabonnement.co zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om de gegevens die op haar systemen zijn opgeslagen te beveiligen. Contentabonnement.co zal de gegevens die op haar systemen zijn opgeslagen niet ter beschikking van derden stellen, tenzij Contentabonnement.co op grond van regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT

De klant dient Contentabonnement.co alle medewerking te verlenen die Contentabonnement.co in staat te stellen haar verplichtingen volgens de overeenkomst deugdelijk te kunnen nakomen.

De klant zal Contentabonnement.co steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet volgens de voorafgaande afspraken in deze voorwaarden ter beschikking van Contentabonnement.co staan of indien de klant op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent voldoet, kan de uitvoering van de opdracht opgeschort worden door Contentabonnement.co.

De klant is gehouden zich bij het gebruik van de redactionele diensten van Contentabonnement.co te gedragen volgens de Netiquette en volgens maatschappelijk normen en waarden. Het is de klant in dat kader niet toegestaan gegevens openbaar te maken of Contentabonnement.co te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van Contentabonnement.co kunnen schaden. Van dergelijke situaties is in ieder geval sprake indien gegevens betrekking hebben op discriminatie, obsceniteiten, drugs, vuurwapens, explosieven, gestolen goederen en dergelijke of elektronische verwijzingen (links) op te nemen naar websites waar dergelijke gegevens geopenbaard worden. Contentabonnement.co is gerechtigd de toegang tot dergelijke gegevens te blokkeren dan wel dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen.

De klant dient zich bij het gebruik van de redactionele diensten van Contentabonnement.co duidelijk te identificeren zodat enig misverstand omtrent haar identiteit voorkomen wordt.

De klant dient zorgvuldig om te gaan met haar identificatiegegevens. Wanneer verdacht wordt dat er misbruik gemaakt wordt van de identificatiegegevens door de klant of door derden of dat identificaties uitgelekt lijken te zijn dient de klant dit altijd aan Contentabonnement.co te melden. Contentabonnement.co heeft de bevoegdheid om identificatiegegevens in te trekken, te wijzigen en/of aan te passen wanneer de betrouwbaarheid van deze identificatiegegevens in het geding is.

Indien de klant in het gebruik van de redactionele diensten van Contentabonnement.co verdacht wordt van grensoverschrijdend gegevensverkeer, vrijwaart de klant Contentabonnement.co voor aanspraken van derden als gevolg van dit grensoverschrijdende gegevensverkeer.

De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van enige benodigde vergunningen.

ARTIKEL 7: LEVERING

De levering van het product geschiedt niet franco, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

De opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet-tijdige levering in welk geval de werkzaamheden beëindigd worden dient Contentabonnement.co derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering waarbij de werkzaamheden in gedeelten worden verricht wordt elke fase van de gehele levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de klant wanneer Contentabonnement.co het product levert.

Het risico van zaken die zich vanwege de te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Contentabonnement.co bevinden blijft bij de klant berusten. De klant is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat Contentabonnement.co deze zaken in haar beheer heeft.

Indien er een betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij het abonnement komt te vervallen, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.

Contentabonnement.co is bevoegd om voor de nakoming van financiële verplichtingen van de klant een vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor er tot de levering over wordt gaan en/of er met de werkzaamheden begonnen wordt.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Wanneer de diensten of leveringen door oorzaken buiten de schuld van Contentabonnement.co niet normaal of zonder onderbreking kunnen gebeuren, heeft Contentabonnement.co het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.

Indien tijdens de uitvoering van de door Contentabonnement.co aangenomen werken blijkt dat deze diensten onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Contentabonnement.co niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, is Contentabonnement.co gerechtigd de overeenkomst zodanig te wijzigen zodat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, tenzij wanneer dit ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Contentabonnement.co heeft in dit geval recht op volledige vergoeding van de werkzaamheden die al door Contentabonnement.co verricht waren of de al gemaakte kosten.

Alle onkosten welke door Contentabonnement.co worden gemaakt op het verzoek van de klant komen geheel voor rekening van de klant zelf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 SPOEDOPDRACHTEN

Contentabonnement.co kan opdrachten sneller leveren dan de standaard levertijden zoals vernoemd op de website.

De klant betaalt aan Contentabonnement.co een spoedtoeslag volgens de op dat moment geldende prijslijst van Contentabonnement.co.

Spoedopdrachten dienen via de website van Contentabonnement.co, mondeling of per e-mail tussen de klant en Contentabonnement.co overeengekomen te worden.

ARTIKEL 10: RECLAMES/OPLEVERING

De klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten of bij het beëindigen van de werkzaamheden de controle over de producten te nemen. Indien de klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de klant binnen 24 uur Contentabonnement.co hierover op de hoogte te stellen door middel van onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Contentabonnement.co.

Overige reclames, ook ter zake van de verrichte werkzaamheden dienen per e-mail naar [email] binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Contentabonnement.co te worden gemeld.

Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Contentabonnement.co kenbaar zijn gemaakt, wordt geacht dat de zaken in goede staat zijn ontvangen of dat de uit te voeren werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Contentabonnement.co dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

In het geval van een afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal Contentabonnement.co in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen, deze opnieuw te leveren of opnieuw volgens de overeenkomst uit te voeren.

Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de klant nog enig reclamerecht toekomt.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd of deze geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt vervalt elk recht op reclame.

In het geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld volgens het bepaalde in artikel 18.

ARTIKEL 11: REDACTIONELE WERKZAAMHEDEN

De redactionele werkzaamheden vinden plaats in overleg met de klant.

De klant zal de voor de gegevens welke voor de redactionele werkzaamheden nodig zijn tijdig aan Contentabonnement.co beschikbaar stellen.

De klant verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door Contentabonnement.co geleverde teksten vanaf het moment dat er door de klant volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Contentabonnement.co.

De is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van enige benodigde licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de goederen die door Contentabonnement.co aan de klant geleverd worden gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij volgens de overeenkomst aan Contentabonnement.co verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, is Contentabonnement.co gerechtigd de door haar aan de klant geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van de klant bij de klant weg te halen of te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen. De openstaande facturen zijn in dat geval direct opeisbaar.

ARTIKEL 13: PRIJS EN BETALING

De door de klant verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in de prijslijst. De prijzen en tarieven die door Contentabonnement.co opgegeven zijn zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Contentabonnement.co is ten alle tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Enige wijzingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij ingaan bekend gemaakt aan de klant Indien de klant zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht de overeenkomst met Contentabonnement.co te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Betaling door de klant gebeurt door middel van een automatische incasso binnen veertien dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke waarvan de klant in verzuim is en per de vervaldatum rente verschuldigd is gelijk aan 2% per maand over het totaal openstaande bedrag verhoogd met de BTW. In dat geval kan de vordering tevens uit handen worden gegeven en komen de invorderingskosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het totaal openstaande bedrag verhoogd met de BTW en de hiervoor genoemde rente of met een bedrag gelijk aan € 150,- , afhankelijk van welke van de twee het hoogste is.

In het geval van een niet tijdige betaling heeft Contentabonnement.co het recht om direct haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen naar de klant toe op te schorten.

Contentabonnement.co heeft het recht, voor elke aan de klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., administratiekosten bij de klant in rekening te brengen. Contentabonnement.co zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

ARTIKEL 14: DUUR EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

Een maandabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand, waarna de overeenkomst telkens met 1 maand stilzwijgend verlengd wordt, tenzij het abonnement wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden, waarna de overeenkomst telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd wordt, tenzij het abonnement wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

Beide partijen zijn bevoegd het abonnement te beëindigen door middel van opzegging tegen het eind van de contractperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.

Beide partijen hebben het recht het abonnement buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend dan wel indien de overmachtssituatie als bedoeld in artikel 18 langer dan drie maanden duurt of zal gaan duren. Eventuele betalingsverplichtingen aan Contentabonnement.co die vallen voor het tijdstip van faillissement of surséance en/of die betrekking hebben op redactionele diensten of goederen die reeds geleverd zijn, worden onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 15: WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN VAN REDACTIONELE DIENSTEN

Contentabonnement.co is gerechtigd de technische eigenschappen van de redactionele diensten te wijzigen. Voor deze wijzigingen in gaan zal Contentabonnement.co de klant, met inachtneming van een redelijke termijn, van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte stellen.

De klant is bevoegd het abonnement te beëindigen indien de voorgestelde wijziging(en) in de technische eigenschappen van de redactionele diensten zodanig de functionaliteit van de redactionele diensten veranderen dat van de klant redelijkerwijs geen voortzetting van de overeenkomst verwacht kan worden. Contentabonnement.co is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

In het geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door Contentabonnement.co van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Contentabonnement.co tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, dient de klant aan zijn verplichtingen naar Contentabonnement.co tot aan dat moment te voldoen.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop Contentabonnement.co geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door de klant of een derde van de verplichtingen die deze naar Contentabonnement.co op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

In het geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door Contentabonnement.co van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Contentabonnement.co tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, dient de klant aan zijn verplichtingen naar Contentabonnement.co tot aan dat moment te voldoen.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop Contentabonnement.co geen invloed uit kan oefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door Klant of een derde van de verplichtingen die deze jegens Contentabonnement.co op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

Contentabonnement.co kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Een eventuele aansprakelijkheid van Contentabonnement.co is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Contentabonnement.co gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Contentabonnement.co komt. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomstover de contractperiode waarin de aansprakelijkheid van Contentabonnement.co is ontstaan, aan Contentabonnement.co verschuldigd was en voldaan heeft dan wel een maximaal bedrag van € 5.000.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Contentabonnement.co dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. Contentabonnement.co aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door technische storingen of stroomstoringen, bedrijfsstagnatie, niet beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht of vermindering van kwaliteit van (bewerkte) gegevens, tenietgaan of verminking van gegevens tijdens de verwerking van deze gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van Contentabonnement.co of door de inhoud van andere websites waarnaar Contentabonnement.co elektronisch verwijst (links). De klant zal Contentabonnement.co vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

De klant vrijwaart Contentabonnement.co voor het aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van het Abonnement opnemen en uitzenden van beelden en/of geluid(en) op internet door Contentabonnement.co.

De medewerkers van Contentabonnement.co of derden die door Contentabonnement.co ingeschakeld zijn voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen zich tegenover de klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen alsof zij zelf een partij bij de overeenkomst zijn.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Contentabonnement.co tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

De klant verliest diens rechten tegenover Contentabonnement.co en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Contentabonnement.co tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. de klant Contentabonnement.co niet binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, een e-mail naar Contentabonnement.co heeft gestuurd waarin Contentabonnement.co op de hoogte wordt gesteld over het bestaan van het desbetreffende gebrek teneinde een onderzoek te kunnen starten;
B. de eerdergenoemde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Contentabonnement.co of van een derde namens Contentabonnement.co strijdig gebruik van het geleverde door de klant;
C. de eerdergenoemde schade is ontstaan doordat de klant niet volgens de door Contentabonnement.co of door een derde die door Contentabonnement.co ingeschakeld is gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
D. de eerdergenoemde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan Contentabonnement.co zijn verschaft en/of voorgeschreven;
E. de eerdergenoemde schade is ontstaan door aanwijzingen van de klant aan Contentabonnement.co;
F. de eerdergenoemde schade is ontstaan doordat de klant zelf of een derde in opdracht van de klant werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contentabonnement.co.

ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele (eigendoms)rechten op aan de klant ter beschikking gestelde of geleverde apparatuur en programmatuur berusten uitsluitend bij Contentabonnement.co of diens licentiegevers. Aan de klant wordt slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze apparatuur en programmatuur verleend door Contentabonnement.co.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van (het resultaat van) redactionele diensten komen toe aan de klant, voor zover intellectuele (eigendoms) rechten van derden zich hiertegen niet verzetten en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

ARTIKEL 19: ANNULERING EN ONTBINDING

De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij in deze mogelijkheid in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gegeven dan wel annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Contentabonnement.co ter zake.

Bedragen die al door de klant betaald zijn worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de tussen Contentabonnement.co en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Contentabonnement.co de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Contentabonnement.co gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Contentabonnement.co gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de staat waar de klant gevestigd is.

ARTIKEL 21: OVERIGE BEPALINGEN

Beide partijen garanderen dat zij gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen geheim te houden. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen, waarvan de klant de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

Contentabonnement.co is gerechtigd bij de levering van redactionele diensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomt.

Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in de overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Wil je meer weten over onze leveringsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.